Monthly Archives: December 2016

2016 những chặng đường đã qua

phạm thị tú quỳnh

Chào Bạn! Đây là thời gian giao của cuối năm 2016 và đầu năm 2017. 2016 là năm có nhiều biến động đối với mình. Sự thay đổi giúp mình vững vàng và có thêm  nhiều cố gắng hơn nhưng đó cũng là thách thức lớn. Kết thúc năm 2016, mặc dù đã hoàn thành nhiều mục tiêu đã đề ... Read More »